Disclaimer
Op deze Stucacoustic site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite, zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Stucacoustic heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen, die betrouwbaar geacht worden.

Stucacoustic staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stucacoustic aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Stucacoustic wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Stucacoustic garandeert evenmin, dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.

De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Stucacoustic, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal, filmpjes en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Stucacoustic site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stucacoustic de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van alle betrokken partijen van Stucacoustic.

Op de Stucacoustic site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© 2011 Stucacoustic

breng rust
in uw huis
aangenaam
wonen en leven
minder
galm
juiste
akoestiek